klok Leestijd is 3 minuten
outsourcing bij multinationals

 

 

 

 

Outsourcing bij Multinationals

Te vaak is het een teleurstelling!

Outsourcing bij multinationals kan veel beter. Daarom geven we hier een inkijkje hoe dat beter kan want Outsourcing leidt bij Multinationals vaak tot hogere kostenniveaus en verminderde flexibiliteit.

 

De praktijk

 

We bekijken de praktijk bij een oliemaatschappij, een elektronica fabrikant en een telecom provider. We beginnen bij de oliemaatschappij.

 

Bij deze oliemaatschappij (laten we hen OlieD noemen) bleek in het afgelopen jaar een belangrijke mogelijkheid voor verbetering in kostenefficiëntie voorhanden.

Op de boorplatforms kon men kosten besparen door meer evenwicht te brengen tussen het werk dat in eigen beheer werd uitgevoerd en werk dat werd uitbesteed.

 

boorplatform oliemaatschappij

 

OlieD had tot nu toe een outsourcings-model voor onderhoudswerkzaamheden toegepast. Afgelopen jaar bleek dat de organisatie hierdoor minder flexibel reageerde op marktontwikkelingen en business requirements en dat hierdoor extra kosten werden gemaakt.

Nadat we ook bij een bekende elektronica fabrikant en bij een Telecom gigant constateerden dat zij met hetzelfde euvel kampten gingen we onderzoeken wat hier aan de hand was. .

Hoe ontstaat een dergelijk onrendabele outsourcing en wat kun je er aan doen?

 

Outsourcing bij multinationals | enkele kanttekeningen

Natuurlijk zien de details in elke situatie er weer anders uit maar er is een gemeenschappelijke factor waarneembaar en die heet: “meegaan in de vaart der volkeren”.

Outsourcing is al enkele decennia een trend en multinationals doen daar volop aan mee. Bijna niemand uitgezonderd zoals deze collage van multinational logo's laat zien.

Outsourcing bij multinationals niet altijd een succes

 

En wij (ook topmanagers) laten onszelf en ons gedrag bij het nemen van beslissingen sterk beïnvloeden door wat we denken dat anderen doen. Terwijl we ons daar niet van bewust zijn, dit zelfs ontkennen, en denken dat we op eigen inzichten varen.

Dit psychologisch verschijnsel is aangetoond door Jessica Nolan van de University of Arkansas. Het verschijnsel verklaart waarom we besluiten nemen terwijl de rationele onderbouwing daarvan te mager is of ontbreekt.

Zo ontstaan outsourcingstrajecten die er beter niet hadden kunnen zijn. Outsourcing kan een organisatie flexibeler en efficiënter maken in bepaalde situaties. Outsourcing is echter geen haarlemmerolie.

Soms is outsourcing helemaal niet geschikt voor een bepaalde bedrijfssituatie. Vergissingen op dit punt waarvan we in dit artikel voorbeelden laten zien kunnen worden voorkomen door de tien tips voor succesvol outsourcing toe te passen.

We rijken die tien tips aan verderop in deze pagina.

 

 

Praktijkvoorbeeld van hoe het anders kan

Outsourcing bij multinationals

Een aannemer onderhield meerdere faciliteiten op de boorplatforms in een bepaalde regio. Tijdens een recente business analyse kwam boven tafel dat een deel van dit werk in huis, door eigen en al aanwezig personeel kon worden uitgevoerd.

Zo kan OlieD besparen op de kosten van onderhoud en vooral ook op het verminderen van uitgaven voor logistiek en toezicht.

 

Hoe kwam dit tot stand?

Op offshore-platforms, is een enorme hoeveelheid geld gemoeid met het aan- en afvoeren van aannemerspersoneel en met de coördinatie van hun agenda.

Op dit offshore-project kon door insourcing de onderhoudskosten substantieel worden teruggedrongen. De OlieD payroll en head count steeg wel enigszins, maar met veel minder werknemers dan de aannemer op dit project had lopen.

Door het werkterrein van de eigen mensen iets uit te breiden kon ook een vereenvoudiging van de logistieke en toezicht processen worden gerealiseerd. Vereenvoudigingen die leidden tot nog meer besparingen.

Een belangrijk neveneffect is ook dat het totale aantal werknemers is gedaald dat tijd doorbrengt op boorplatforms.

Het gevolg daarvan is minder blootstelling aan mogelijke gezondheids-, veiligheids- en milieu risico's. Toen het in-sourcing traject eenmaal liep bleken er nog meer besparingen mogelijk.

De indeling van plant shutdowns kon efficiënter worden geregeld nu men minder rekening hoefde te houden met rigide planningen afgestemd op de beschikbaarheid van de aannemer.

Hierdoor nam het aantal productiedagen toe.

 

 

Voorbeeld uit de praktijk van een elektronica fabrikant

 

elektronica fabrikant

 

Bij deze elektronica fabrikant zagen we een vergelijkbaar beeld. Ingehuurde ZZPers en aannemers verrichtten werkzaamheden waarvoor intern ook geschikte medewerkers voorhanden en beschikbaar waren.

Daarnaast werden hier door aannemers regelmatig overbodige werkzaamheden verricht. Gebrek aan situatie gebonden businesskennis en teveel coördinatielagen tussen de business, de uitbestedende stafafdeling, de hoofdaannemer en de uiteindelijk uitvoerende aannemer waren hier debet aan.

Ook deze outsourcingspraktijk was op diverse aspecten onvoldoende doordacht.

 

 

Outsourcing bij multinationals | Voorbeeld uit de praktijk van een Telecom gigant

Bij deze Telecom provider (Telco) zagen we hoe enkele grote outsourcing projecten op het gebied van ICT en call-centers mislukten.

resultaat uitbesteed werk is ontevreden medewerkers

 

Ondanks talloze verbeterprojecten en bleef er sprake van een chronisch gebrek aan flexibiliteit, moeizame regie- en ketenbesturing, teleurstellende kostenniveaus en uiteindelijk ontevreden klanten.

Na enkele jaren besloot de directie van Telco om middels insourcing projecten de touwtjes weer in handen te krijgen. De chronische prestatie lacunes vormden de voornaamste aanleiding voor de keuze om deze diensten vijf a zes jaar na outsourcing weer te onderwerpen aan in-sourcing.

 

 

Outsourcing bij multinationals | Wat leren we hiervan?

In al deze gevallen zien we dat de outsourcing onvoldoende is doordacht voordat men er meer begon. Men heeft in een klap groot en massaal uitbesteed en daarmee de regels van succesvol outsourcing genegeerd.

Daarnaast heeft men vanaf de aanvang Regie en Demand Management onvoldoende in de steigers gezet waardoor een win-win relatie tussen uitbesteder en aannemer niet tot stand kon komen.
-
Koos Overbeeke


10 tips voor succesvol outsourcen vind je in dit Slagkracht whitepaper >>Professionele Management Methoden voor aansturing van  uitbesteed werk >>